İnovasyon öğretisi

Bugün, yazımı kitap tanıtımına ayırdım. Kitaplar, besin kaynağımız. Beslenmeden yazmayız. Ve "İnovasyon Öğretisi" kitabından başlıyorum.

İktisadî ve toplumsal değerler oluşturabilmek için, ürünlerde, hizmetlerde ve iş yapış yöntemlerinde yapılan değişiklik, farklılık ve yenilikleri, inovasyon olarak adlandırıyoruz. Kısaca bilginin iktisadî ve toplumsal faydaya dönüştürülmesidir, inovasyon; yani ekonomik getirisi olmak şartıyla, henüz yapılmamış bir şeyler yapmak ya da yapılmakta olanı farklılaştırabilmektir. Ve teknik, ekonomik ve sosyal süreçler bütünü olarak inovasyon, keşfedilmemiş olanı icat etmeyi değil, değer yaratma yollarını keşfetmeyi hedeflemektedir. Bu itibarla hem bir yenileme – yenilenme sürecini, hem de yenilik sonucunu ifade etmektedir. Verimliliği ve kârlılığı artırdığından, yeni pazarlara girilmesini ve mevcut pazarların büyütülmesini sağladığından, rekabet aracı olarak da dikkati çekmektedir. Bu yönüyle de insana odaklanma prensibini sürekli algıda tutmayı öngörmektedir. Başarılı girişimciler, inovasyon fikirlerinin beyinlerinde bir şimşek gibi çakmasını beklemeksizin yenilik fırsatlarını aramaktadırlar.

Harvard Business Review Dergisi''nden Seçmeler dizisinin yeni kitabı "İnovasyon Öğretisi", MESS tarafından yayımlandı. Kitap, gündemden düşmeyen, bu önemli konunun tüm ayrıntılarını, bir araya geldiklerinde inovasyon için bir öğreti oluşturan on makale ile okura sunuyor. İnovasyonda müşteri, değer zinciri, risk yönetimi, klasik tuzaklar, planlamanın önemi, disiplin gibi konuların irdelendiği güncel deneyimleri sayfalarına taşıyor. Sayısı 60''a yaklaşan HBR yayın dizisinin yeni kitabı "İnovasyon Öğretisi", girişimcilik ruhunu besliyor, inovasyona cesaretlendiriyor, arzular ve kaynaklar arasındaki uyumsuzlukları asgariye düşürmek için yöntemler sunuyor, oyunun kurallarını değiştirmeniz için akıl veriyor. İnovasyon ekiplerinin önemine değinirken, glokalleşme (ters inovasyon) kavramını da aydınlığa çıkarıyor. Büyük usta Peter F. Drucker, kitapta yer alan "İnovasyon Disiplini" başlıklı makalesinde, "Amaca yönelik inovasyon aramak, sormak ve dinlemekle başlar. Yetenek ve uzman bilgisi yardımcı olur, ancak birden beyninizde çakan parlak fikir öyküleri sizi yanıltmasın. Kilit görev, belli bir fırsatı değerlendirmek için nasıl bir inovasyon gerektiğini analitik olarak ortaya koyabilmektir" diyor.

İnovasyonu, inovasyon değer zincirini, müşteri merkezli inovasyon haritasını, inovasyon disiplinini, keşfe yönelik planlama vb konulardaki makalelerden oluşan ve Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) İktisadi İşletmesi tarafından yayınlanan "İnovasyon Öğretisi" kitabını okumak ve okuma keyfine varmak için, kitaba MESS web sitesinden ulaşabilir, kitabı internet sitesinden (www.mess.org.tr) sipariş edebilir veya Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası İktisadi İşletmesi, Merkez Mah. Geçit Sokak No:2 Şişli/İstanbul adresinden temin edebilirsiniz.

Vergi ve Sosyal Güvenlik Mevzuatında Ücret, Tazminat vb Ödemeler

İkinci kitabımız, Vergi ve Sosyal Güvenlik Mevzuatında ücret ve tazminatlar konusundadır. Çalışma hayatında en çok sıkıntı yaşanan konuların başında, personele yapılan ödemelerin vergi ve sigorta primine tabi olup olmaması gelmektedir. Kurumsal çalışan ve personele ücret dışında bazı yan haklar veren şirketlerde, personele yapılan ödemelerin hangilerinden sigorta primi kesileceği, hangilerinden vergi kesileceği veya bunların kesilmeyeceği konusunda sorunlar yaşanmakta, farklı uygulamalar yapılabilmektedir. Personele yapılan ücret, tazminat ve diğer ödemeler üzerinde, GVK''nın 61. maddesine göre gelir vergisi, 5510 sayılı Kanunu''nun 81 ya da geçici 14. maddelerine göre sosyal güvenlik primi, 4447 sayılı Yasa''nın 49. maddesine göre işsizlik sigortası primi ile 488 sayılı Kanun''un I. sayılı tablosuna göre damga vergisi olmak dört çeşit kesinti yapılmaktadır. Gelir vergisi matrahının hesaplanmasında, GVK''nın 63. maddesi hükmü uyarınca işveren tarafından sağlanan menfaatler toplamından (brüt ücret toplamından), önce aynı kanunun 63. maddesinde hükme bağlanan (SGK primleri, sendika aidatları, özel sigorta primleri, OYAK vb kurum kesintileri) indirimler yapılarak safi ücrete ulaşılmakta, daha sonra da aynı kanunun 31''inci maddesinde belirtilen tutarlar (sakatlık indirimi tutarları) indirilerek ücret matrahı belirlenmektedir. İstisnadan yararlananlar ve GVK''nın 95. maddesinde düzenlenen tevkifata tabi olmayan ücretler hariç olmak üzere, 61. madde kapsamında bütün ücret ve ücret sayılan ödemeler tevkifata tabi tutulmaktadır. 4/1-a bendi kapsamındaki (SSK) sigortalıların prime esas kazançları, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu''nun prime esas kazançlar başlıklı 80. maddesinde belirtilmiştir. Bu maddeye göre, sigortalıların her ay için hak ettikleri ücretlerle prim, ikramiye ve benzeri istihkaklardan ay içinde yapılan ödemelerin, ayrıca idare ve kaza mercilerince verilen kararlar uyarınca yapılan diğer ödemelerin brüt toplamlarının sigorta primine tabi tutulması gerekmektedir. Ancak uygulamada hangi ödemelerden sigorta primi kesilmesi gerektiği, hangilerinin sigorta primine tabi olmadığı gibi hususlarda da sorunlar yaşanmaktadır. İşte bu konuda yaşanan sorunlara Dr. Resul Kurt tarafından kaleme alınan ve "Vergi ve Sosyal Güvenlik Mevzuatında Ücret, Tazminat, Harcırah ve Diğer Ödemeler" isimli kitap ayrıntılı bir çözüm getiriyor. TÜRMOB yayını olan bu kitabı, aşağıdaki web sayfasından satın alabilir, (0312) 232 50 60 nolu telefondan bilgi alabilir, TURMOB''un Gençlik Caddesi No: 107 Anıttepe/Ankara adresinden de bizzat temin edebilirsiniz:

http://www.turmob.org.tr/Eticaret/Web/ Urun/UrunDetay.aspx?Mesaj=aTRA5HzrFftjHSLP6HlRzw==

Okuyucularıma yararlı okumalarla başarılar diliyorum.