AYDINLIK TÜRKİYE'NİN HABERCİSİ
Bugünkü Yeni Şafak
6 5 7 ' L İ L E R   A İ L E S İ
Daha Önce Basına Bilgi Verme Suçundan Ceza Alanların Durumu

Devlet Memurları Kanununda, 21.09.2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme ile değişiklik yapılmıştır. Buna göre daha önce 'kademe ilerlemesinin durdurulması' cezası verilen "Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek" fiiline, 21.09.2004 tarihinden sonra 'Kınama' cezası verilecektir.

Diğer taraftan, Kanun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle hüküm ifade edecek olmasına rağmen, Kanunun yürürlük tarihinden (yani 225.9.2004 tarihinden) önce, "Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek" fiilini işlemiş olduğu için 'Kademe İlerlemesinin Durdurulması' cezası alan memurların durumu ne olacaktır?

Getirilen yeni düzenleme ile birlikte daha önce aynı sebepten kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanların disiplin suçları zımnen kalkmıştır. Çünkü, verilen disiplin cezasının kanuni dayanağı ortadan kaldırılmıştır.

Burada şöyle bir yoruma gidilebilir mi? "Bu Kanun hükümleri Kanunun yayımından sonraki cezaları kapsar, önceki suçları kapsamaz" denilebilir mi? Böyle bir yorumun Kanunun ruhuna aykırı olduğunu düşünüyoruz. Burada asıl olan suç, ceza ise onun sonucudur. Suçun ortadan kalktığı bir durumda cezanın bütün sonuçlarıyla varlığından bahsedilemez. Bu durumda idarelerin yapması gereken husus sadece bir tespitten ibarettir.

Bu durumu daha da netleştirmek için başka bir örnek verelim: 657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan bir memur, işlemiş olduğu bir suçtan dolayı ağır hapis cezası ile mahkum olsun ve memuriyeti sona erdirilsin. Daha sonra yapılan kanuni düzenlemeyle memurun işlemiş olduğu suç, suç olmaktan çıkarılsın. Bu durumda nasıl ki, memurun ağır hapis cezası ile mahkum olması gerekçe gösterilerek memuriyete dönmesi engellenemezse, yukarıda belirtmiş olduğumuz husus da aynı niteliktedir. Asıl olan suçun ortadan kalkmasıyla fer'i olan ceza da ortadan kalkacaktır.

Bu durumda uygulamada nasıl bir yol izlenmelidir… Öncelikle ilgililer kurumlarına bir dilekçe ile müracaat ederek 5234 sayılı Kanundan yararlanmak istediklerini belirtmeleri, kurumların da durumu, ilgili disiplin kuruluna havale ederek sorunun çözüm sürecini başlatmaları gerekmektedir. Disiplin kurulları, kendisine intikal eden konuyu karara bağlayarak atamaya yetkili amire yeni bir karar vermesi için dosyayı sunacak, atamaya yetkili amir de ya yeni bir disiplin cezası verecek yada cezayı kaldıracaktır.


İntibak ve Emsal Uygulaması

Öğrenim durumunun değişmesi halinde memurun yeni derece ve kademesinin belirlenmesine intibak denmektedir. İntibakın yapılma şekli ve tabi olduğu kısıtlar 657 sayılı Kanunun 36/A-12/d maddesinde düzenlenmiştir. Ancak, Anayasa Mahkemesi 2003 yılı içinde, bu maddenin dayanağı olan yetki Kanununun iptal edilmiş olması nedeniyle, madde hakkında iptal kararı vermiş ve iptal kararının bir yıl sonra yürürlüğe girmesine karar vermişti. Verilen süre 17.06.2004 tarihinde dolmuştur. Ancak, bu düzenlemenin de yer aldığı Kanun, farklı bir düzenleme nedeniyle Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından veto edilmiştir. Veto gerekçeleri çerçevesinde tekrar TBMM'de kabul edilen Kanun Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak 21.09.2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Kabul edilen Kanun ile eski intibak maddesi hiç değiştirilmeden aynen yürürlüğe konulmuştur. Dolaysıyla "emsal" ibaresinden dolayı daha önce oluşan mağduriyet devam edecektir. Diğer taraftan kabul edilen düzenleme, 16.07.2004 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.


İtfaye Eri Olarak Çalışanların Sorunları

1- İtfaye eri olarak çalışıyorum. AÖF'ne kayıtlıyım. Üçüncü sınıfa geçtim. Aldığım ön lisans belgesine hak kazandım. Bu belge ile intibak yaptırabilir miyim? 2- Ben Emniyet Genel Müdürlüğüne geçiş yapabilir miyim?

1- 142 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde; "4- Ön lisans diploması almaya hak kazanıldığını gösteren belge üzerine intibak yapılması daha sonra lisans öğreniminin tamamlanması halinde ise intibak yapılmamasına ilişkin 105 Seri No'lu Genel Tebliğin 2 nci maddesi Danıştay 5 inci Dairesinin 28.2.1990 tarih ve 1988/3179 Esas, 1988/362 Karar sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. Gerek anılan kararda gerekse belirtilen doğrultudaki idari işlemin iptali yönünde verilen diğer kararlarda; 4 yıllık lisans eğitimine devam ederken ilk iki yılın tüm derslerinden başarılı olup 3 ve 4 üncü sınıfa geçen Devlet memurlarının kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarından okulla ilişkilerini kesmeden aldıkları belgenin ön lisans diploması almaya hak kazandıklarını göstermekte olduğu ve bir ön lisans diploması olmadığı, bu nedenle de ilgililerin yapılan intibaklarını takiben 4 yıllık lisans diploması almaları halinde, öğrencilikleri devam ettiği sırada yapılan intibaklarında henüz bir üst öğrenimi bitirmiş durumda olmadıklarından bu durumdakilerin ön lisans üzerine lisans öğrenimi yapmış kişi olarak kabulüne olanak bulunmadığı belirtilmektedir." ifadesine yer verilmiştir. Bu hüküm çerçevesinde, intibakınızın yapılması mümkün değildir.

2- Diğer yandan Emniyet Hizmetleri Sınıfında yer alan kadrolara geçmeniz mümkün değildir. Çünkü, bu hizmet sınıfına geçişte özel kanunlara göre işlem yapılmaktadır. Yani herhangi bir memur polis olarak naklen atanamaz. Bu konuyla ilgili olarak memurlar.net'te geniş açıklama bulunmaktadır. (Kimler polis olabilir başlıklı bölümde)Hazırlayan: Ahmet Ünlü
(memurlar.net editörü)

Faks: (0312) 472 68 80

25 Eylül 2004
Cumartesi
 
HAZIRLAYAN: Ahmet Ünlü


Künye
Temsilcilikler
Abone Formu
Mesaj Formu

Ana Sayfa | Gündem | Politika | Ekonomi | Dünya
Kültür | Spor | Yazarlar | Televizyon | Hayat | Arşiv
Bilişim
| Dizi | Çocuk
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin HER HAKKI MAHFUZDUR. Kaynak gösterilmeden çoğaltılamaz.
© ALL RIGHTS RESERVED