AYDINLIK TÜRKİYE'NİN HABERCİSİ

Y A Z A R L A R
İşçi temsilcisi kimdir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları'nda görevlendirilen "sağlık ve güvenlik işçi temsilcisi" kimdir ?

4857 sayılı İş Kanunu'nun 80. maddesi uyarınca çıkarılmış bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik'in 5. maddesinde, iş sağlığı ve güvenliği kurullarının aşağıda belirtilen kişilerden oluşacağı düzenlenmiş bulunmaktadır: "a) İşveren veya işveren vekili, b) İş Kanununun 82 nci maddesi uyarınca iş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanı, c) İş Kanununun 81 inci maddesi uyarınca görevlendirilen işyeri hekimi, d) İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi, e) Varsa sivil savunma uzmanı, f) İşyerinde görevli formen, ustabaşı veya usta, g) 2821 sayılı Sendikalar Kanununun değişik 34 üncü maddesi hükmü uyarınca işyerinde bulunan sendika temsilcilerinin kendi aralarında seçecekleri kişi, işyerinde sendika temsilcisi yoksa o işyerindeki işçilerin yarıdan fazlasının katılacağı toplantıda açık oyla seçilecek işçi, h) Sağlık ve güvenlik işçi temsilcisi. / Kurulun başkanı işveren veya işveren vekili, kurulun sekreteri ise bu maddenin (b) bendinde sözü edilen kişidir. / Bu maddenin (b), (c), (d), (e) bentlerinde gösterilen üyeler işveren veya işveren vekili tarafından atanırlar. / Bu maddenin (f) bendinde belirtilen üye o işyerindeki formen, ustabaşı veya ustaların yarıdan fazlasının katılacağı toplantıda açık oyla seçilen kişidir. / Bu maddenin (f) ve (g) bentlerinde sözü geçen kurul üyelerinin aynı usullerle yedekleri seçilir."

Kurulda görevlendirilen "sağlık ve güvenlik işçi temsilcisi" kimdir ? İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'nin "Sağlık ve Güvenlik İşçi Temsilcisi" başlıklı 16. maddesi, "İşyerinde sağlık ve güvenlikle ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, önlem alınmasını isteme, önerilerde bulunma ve benzeri konularda işçileri temsil etmeye yetkili, bir veya daha fazla işçi, sağlık ve güvenlik işçi temsilcisi olarak görev yapar. / Sağlık ve Güvenlik İşçi Temsilcisi, işyerinde çalışan işçiler tarafından seçilir." hükmüyle bu sorunun cevabını vermektedir. Sözkonusu Yönetmeliğin 11. maddesinde, işverene sağlık ve güvenlikle ilgili konularda işçilerin görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması için bazı yükümlülükler getirilmiştir. a) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği konularında işçi veya temsilcilerinin görüşlerini alır, öneri getirme hakkı tanır ve bu konulardaki görüşmelerde yer almalarını ve dengeli katılımlarını sağlar. b) İşverence, iş sağlığı ve güvenliği konusunda özel görevleri bulunan işçi veya temsilcilerinin özellikle aşağıdaki konularda dengeli bir şekilde yer almaları sağlanır veya önceden görüşleri alınır.(...) c) İş sağlığı ve güvenliği konusunda özel görevi bulunan işçi temsilcileri, tehlikenin azaltılması veya tehlikenin kaynağında yok edilmesi için işverene öneride bulunma ve işverenden gerekli tedbirlerin alınmasını isteme hakkına sahiptir.

d) İş sağlığı ve güvenliği konusunda özel görevleri bulunan işçi veya işçi temsilcileri, bu görevlerini yürütmeleri nedeniyle dezavantajlı duruma düşürülemezler. Vb. Yine anılan Yönetmeliğin 12. maddesinin (c) bendinde, "sağlık ve güvenlik ile ilgili özel görevi bulunan işçi temsilcilerinin herhangi bir mali yük yüklenmeksizin işveren tarafından özel olarak eğitileceği de düzenlenmiştir.

Askerlik izni kullanılırken (bitmeden) eski işyerinde işbaşı yapılabilir mi?

Selman KAYA: 4857 sayılı Yasaya tabi bir işçi, hakedilmiş yıllık iznini askerlik başlangıcında ve/veya bitiminde eş zamanlı kullanabilir mi? Terhis edildikten sonra askerlik iznini kullanırken (bitmeden) eski işyerinde işbaşı yapabilir mi? Bunun yasal bir engeli var mı ?

*Askerlik izni henüz bitmediğine göre askerlik de bitmemiştir. Askerlik bitmeden işbaşı talebinde bulunulamaz. Ancak hazırlık mahiyetinde görüşmeler yapılabilir. Askerlik izni ile işte çalışma süresi çakışmamalıdır. Askerlik bitince İş Kanunu'nun 31. maddesi uyarınca işbaşı müracaatı yapılmalıdır. İşverenlikçe anılan hükme göre davranılmaz ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevli birimlerine başvuruda bulunulabileceği gibi dava da açılabilir.

Hizmet borçlanması yapacak mıyım?

Davut AKTAŞ: 03.08.1957 doğumluyum.19.11.1974 tarihinde SSK Beşiktaş Şube Müdürlüğü'nde işçi statüsünde işe başladım. Daha sonra istifaen 28.11.1977 tarihinde işten ayrıldım. Üniversiteden mezun olarak 30.11.1983 yılında öğretmen olarak atandım. Halen bu görevimi sürdürmekteyim. 18 yaşımdan küçük olan 19.11.1974 -03.08.1975 tarihleri arasındaki 8 ay 14 gün sigortalı olarak geçen sürem, 01.04.1981 tarihinden önce olduğu için sigorta tarafından kabul edildiğinden aynı süre; a- Emekli Sandığı tarafından da kabul edilecek mi ? b- Kabul edilirse bu sürenin hizmet borçlanmasını yapabilir miyim ? c-Bu süre Emekli Sandığı'nda emeklilik süreme dahil edilir mi? Bu konuda yapabileceğim bir işlem var mı ?

Okuyucumuzun sözünü ettiği sosyal güvenliğe tabi çalışmasının Emekli Sandığı bünyesinde hizmet borçlanmasına konu edilemeyeceğini; ancak Hizmetleri Birleştirme Yasası hükümleri uyarınca, emekli aylığına hak kazanıldığı zaman hizmet birleştirmesine konu edilebileceğini düşünüyorum. İlgili Bakanlığa dilekçe vererek sigortalı hizmetinizden yararlanmak istediğinizi bildirebilirsiniz.


27 Mayıs 2004
Perşembe
 
TAHSİN SINAV


Künye
Temsilcilikler
Abone Formu
Mesaj Formu

Ana Sayfa | Gündem | Politika | Ekonomi | Dünya
Kültür | Spor | Yazarlar | Televizyon | Arşiv
Bilişim
| Dizi | Çocuk
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin HER HAKKI MAHFUZDUR. Kaynak gösterilmeden çoğaltılamaz.
© ALL RIGHTS RESERVED